Memasang Fitur Click & Drag Scroll

Ditulis oleh Leo Ari Wibowo. Twitter @majuter_us

Demo Untuk : http://www.tutorial-webdesign.com | Baca Tutorial Selengkapnya →


Jawa Ipsum damel weteng epek-epek nanem kuping kajang, "leres; boreh nama sawung cucul," toyan. Mripat kijing sakit dolan ijem jaler medal kinten enggal gadhah mbikak sangsam crios sirah lair. Mendem, "bokong tangi," dhateng mantuk. Kemul.

Mantun serat badhe srengen; purun dados lingsem sangsam ngiringaken tuya gadhah pedhang. Angge kemben mantuk, ngadeg wingking untu sirah segawon warni piyambak, umur pupak."

Ngangge tileman gegriya mangga gujeng lawas sakit, tangi liman madeg ajeng lisah, nyrengeni kaca tlngal nangis suku! Nanem andhap iket bokong gelung ngulemi nangis surya madeg damel rambut enggal tapihan maos ngenger balung? Dipun awis manah, cawis, maos seganten mandhap bangkekan manah crios pundhak.

Mantun maesa nedha, dolan driji liman segawon gelang yatra inggih. Tuwuh jawah cukur latu kesah griya dados badan gugah sekul--unyeng-unyeng kesah pindhah cariyos sirah wungu petan sumerep. Nuntak kengken estri cepeng tanem awan bokong lembu rencang unyeng-unyeng. Mripat pados inggih, warni; boreh saweg kuping nuntak; dipun entosi ron dhateng, luh mlampah bidal susu, cepeng? Damel mucal sakit pupu cucul jaler kijing ningali, taken latu toya raup numpak rah, raup." Latu cemeng bocah mripat pupu andhapan nyrengeni minggat kakang supe. Mejahi tuwi mular, latu, kepireng wingking estri, "nedha badhe ngundang ulam mejahi cepeng." Tuma mantun radinan cariyos, "leres katur pupu angsal supena alit kaget gineman jawah langkung tiyang."

Kinten." Dhawah ajang cukur lingsem bocah kemul putu damel manah sekar patileman tangi doyan rasukan putu, gujeng? Suku maos sesupe iket umur tebih margi cucul andhap maos kinten mlampah.

Rah geger wicanten kepireng untu pados putu tilem angsal bojo. Kapal, mantuk, kekesahan kuping angge. Paken balung lembu kaca tlngal nginum enggal cariyos; mambet sapu katur emah-emah, ringgit. Gelang, ron cengel; bokong sekul manah balung, dalu, cepeng kapal. Mucal manah sirah pangilon cepeng kirangan rumput tuya ageng kekesahan untu. Untu tuwi nyambut estri wana, ulam sawung mendem lek-lekan awan supe, gugah rumput dhuwung ningali motong lek-lekan nyambut gujeng dangu wingking supena.

Kijing dangu sangsam ngadeg, "nem cawis tilem," mejahi bucal kesah wawarat nginten; aken sekar mendem sinjang nem paken dodot, bapak artos untu wos. Ngangge gesang wawarat, "cucul warni tiapukan purun aken, kemu ningali minggat." Mripat gujeng pedhang maos adhi sakit sirah medal ngulemi. Ilat weteng, tileman epek-epek gadhah kemu dados sakit epek-epek cukur rambut, mantuk cemeng nyukani pupak nginum? Wungu pundhak angsal inggil nyepeng andhap mandhap tiyang wawarat lenggah m├ęga nedha; payung andhapan.

Dhateng pendhet naleni, "purun; inggih." Cepeng.

Toyan sakit sela ngadeg nem sekar, "wana, langkung kalung dhateng tuwuh sarem piyambak kijing awis tapihan," gineman, tilem. Kathok tumbas warni bangkekan, "lenggah bebed," sirah, nginum kengken ulam enggal pupur crios wungu toya saras peksi kengken. Pamanah, rah, "saras bapak piyambakipun nyambut mantuk pendhet bapak bocah," segawon epek-epek pupur dandos tangi cawis wos badan mendem. Piyambak wingking nginum driji tilem unyeng-unyeng bocah kula sela. Mantuk rumput ageng manah sendhok tangsul irung weteng sampeyan dipun entosi manah. Cawis sae ngadeg wos, bebucal wiar saras riyak.

Epek-epek tuma manah cewok kramas mbekta bojo nanem liman segawon bathuk pembajeng katur tuwuh imbuh sawung wungu. Mangga badan cepeng kekesahan dados, mangga ngadeg segawon benang pindhah benter kuping gelung sirah. Gulu crios ningali cepeng margi awon alit sirah cucul mripat adus doyan aken bucal lisah sinjang lingsem! Wungu pados sampeyan gujeng--kinten kesah gineman awis, "gugah sirah peksi leres panjang alit estri." Weteng toya, nyrengeni nanem tanem mambet sela artos margi sarem radinan.

Arta, wingking gelang, madeg ijem sekul sapih nedha kepireng sela, tanem, pindhah. Gujeng mlampah sinjang mangga sirah ndulang naleni manak. Segawon tapihan; ron toya latu nedhi piring; wana lek-lekan tumut balung, "damel andhapan," jawah segawon aken: ngajeng sangsam pendhet. Semah; cariyos benang kemul nyepeng tumpak pupur pamanah sakit tiyang ngenger, pundhak piring sirah sapu purun.

Kapal tileman weteng; margi doyan andhapan cepeng tuwi gugah balung ngangge imbuh. Dipun entosi ron ngenger sae piyambak kemul inggih tapihan, cemeng, mular; margi pendhet mular selir bathuk bathuk. Tilem ayam doyan, siti, kepireng benang epek-epek supena leres naleni leres arta pangilon pamanah awis estri madeg crios. Taken paidon cariyos makarya cawis unyeng-unyeng sekul gujeng pendhet adhi bapak iket bokong mendem cangkem; andhapan gelung sirah leres. Sinjang pedhang toya manah wilujeng unyeng-unyeng radin cepeng awis gineman. Nginum dodot lenggah bokong ulam dhateng kajang ulam, enjing; kakang nginum liman, ajeng menda yatra mantuk nyukani nedhi tangan ngajeng. Dipun pendhet leres brengos; badhe sirah raos badhe pindhah ulem-ulem madeg sirah cucul, pangilon payung. Bebed rambut cundhuk, margi cepeng katur, madeg wawarat numpak: nyukani bucal sendhok griya; angsal, mejahi ayam nanem.

CREDITS
Jawa Ipsum : http://jawaipsum.com
NiceScroll : https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll
Flickr : DG Jones
Flickr : ebayink